สรุปงานสัมมนา Get Workforce Ready to Compete in the Age of Digital Transformation

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะด้านการใช้ดิจิทัลให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรู้ เข้าใจ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตามการประเมินสมรรถนะความสามารถในการด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล ICDL (Internationl Computer Driving License) หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ที่ทั่วโลกยอมรับ สอดคล้องและสนับสนุนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สถาบัน U23 (Shool of Business Invention) โดยบริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟจำกัด ได้ร่วมกับ ICDL (The International Computer Driving Licence) ภายใต้การกำกับของมูลนิธิวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป (The European Computer Driving Licence Foundation : ECDL) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “Get Workforce Ready to Compete in the Age of Digital Transformation” ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมงานด้วย

ขณะนี้องค์กรต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถการใช้ดิจิทัล รวมถึงคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Digital Literacy) ปัจจุบันการรับสมัครตำแหน่งงานทั่วโลกกว่า 90% ต้องการผู้ที่มีทักษะความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน แต่พบว่าผู้สมัครงานและแรงงานบางส่วนขาดทักษะด้านนี้ โดยเฉพาะในประเทศไทย จากการสำรวจล่าสุดพบว่า เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยวัดทักษะในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานเพียง 11% ขณะที่สิงคโปร์อยู่ในระดับ 80% และมาเลเซีย 40%

เริ่มหัวข้อแรกในงานสัมมนา โดย Ms. Tina Wu, General Manager, ICDL Asia ร่วมบรรยายในหัวข้อ Digital Skills “Fueling”: The Transformation of Digital Economy in Leading Countries ได้กล่าวถึงความสำคัญของความสามารถในการด้านการใช้ดิจิทัลที่ถูกต้อง และวัดผลได้ แม้แต่ประชากรในประเทศพัฒนาแล้วด้านดิจิทัลก็มีความเข้าใจว่าทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน กับ ทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงาน คือ สิ่งเดียวกัน นั่นคือ คิดว่าตนเองมีความรู้ และทักษะความสามารถด้านดิจิทัลที่ถูกต้องแล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริง คนยุคดิจิทัลไม่ได้มีทักษะดิจิทัลที่ดีพอสำหรับการทำงานในยุค 4.0 ซึ่งหากเราสามารถวัดผลทักษะและความสามารถดังกล่าวได้แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนแรงงานในวันนี้และวันข้างหน้า

หัวข้อต่อไปในเรื่อง ICDL - The International Workforce Standard โดย Mr. Gavin Chua จาก ICDL Asia ได้ให้ความรู้เสริมถึงบทบาทและความสำคัญของการประเมินสมรรถนะความสามารถในการด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยมาตรฐานสากล ICDL (Internationl Computer Driving License : ICDL)” หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ที่ผ่านมา ICDL ภายใต้หน่วยงานของ ECDL Foundation เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในด้านทักษะดิจิทัล และเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ที่จัดตั้งเมื่อปี 1997

ICDL โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่างๆ แห่งประชาคมยุโรป ที่พัฒนาและบริหารจัดทำวุฒิบัตรรับรองทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลสำหรับประชากรโลก เชี่ยวชาญทางด้านทักษะดิจิทัลในตลาดแรงงาน บริษัทและองค์กร โดยเฉพาะทางด้านการประเมินผล และการรับรองคุณภาพ จัดการทดสอบประเมินผลมาแล้วกว่า 54ล้านคน ใน 150 ประเทศ รวมถึงการได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ EU, Ireland, UK, Germany, France, Italy, USA, Singapore, Malaysia, Vietnam, South Korea, India, Australia, New Zealand ตลอดจนองค์กรนานาชาติ ทั้ง UNDP, UNESSCO, THE WORLD BANK, ADB

ระดับที่ 1 : Introductory Programmes ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน Digital Citizen, Digital Citizen Tablet Fundamentals, Digital Citizen Plus, ICDL Workforce Basics

 

ระดับที่ 2 : Base Modules ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets

 

ระดับที่ 3 : Intermediate Modules ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน Presentation, Using Databases, Image Editing, Web Editing, Online Collaboration, Project Planning, 2D CAD, Managing Online Information, IT Security, Digital Marketing, Computing, ICDL in Education

 

ระดับที่ 4 : Advanced Modules ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน Advanced Word Processing, Advanced Spreadsheets, Advanced Database, Advanced Presentation

คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้ก่อตั้ง U23 Academy (School of Business Inventor) และ CEO บริษัท 2 3 Perspective ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Win First in Digital Era & Refine Your Organization with Digital Transformation

เริ่มต้นด้วย บทความเรื่อง “What is Disruptive Innovation ?” และ “Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy” จาก Harvard Business Review 2017 ที่ผู้บริหารทุกคนควรรู้ว่า Digital ได้เข้ามา Disrupt ธุรกิจที่มีอยู่เดิมและเปลี่ยนเกมธุรกิจไปแล้ว โดยธุรกิจที่จะอยู่รอดในวันนี้ จะต้องเป็น Digital ซึ่งธุรกิจที่จะเปลี่ยนมาเป็น Digital Business

ข้อมูลจาก Bloomberg พบว่า 7 ใน 10 บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในปี 2017 เป็น Tech หรือ Digital Business และมีเพียงบริษัท Exxon เท่านั้น ที่ติดอันดับ Top 10 ทั้งในปี 2007 และในปี 2017

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมที่จะถูก Digital เข้ามา Disrupt มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม Media, Telecom, Consumer Financial Services, Retail, Technology และ Insurance โดยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลียนแปลงในอุตสาหกรรม Media, Telecom, Consumer Financial Services กันแล้ว และในปีนี้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแบบนี้อีก ในอุตสาหกรรม Retail ซึ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง E-Commerce, Online หรือ Offline (หรือหน้าร้าน) เท่านั้น แต่เราจะเห็น Digital เข้ามา Disrupt ทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะทำให้ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม Retail ที่จะเปลี่ยนเกมการแข่งขันไปอย่างสิ้นเชิง

ดิจิตอลเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรมที่ 4 ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing, Advanced Materials, Artificial Intelligence (AI) and Robotics, Blockchain, Cybersecurity, Drones, Internet of Things (IoTs), Virtual and Augmented Reality (VR & AR) etc.ซึ่งมีผลให้ในธุรกิจในทุกอตสาหกรรม ทั้ง Automotive, Consumer, Electricity, Aviation & Travel, Chemistry & Advanced Materials, Oil & Gas, Healthcare, Logistics, Media, Professional Services, Telecommunications, Mining and Metals จำเป็นต้องทำ Digital Transformation

โดยโมเดลในการทำ Digital Transformation สำหรับองค์กรที่จะเปลี่ยนเป็นเป็น Digital Enterprise ควรคำนึงถึง 4 ด้าน ตามแนวคิด How To Survive Disruption and Thrive In The Digital Age จากข้อมูลของ World Economic Forum ได้แก่ Digital Business Models, Digital Operating Models, Digital Talent and Skills และ Digital Metrics for Success

 

อ่านเพิ่มเติม 

สรุปงานสัมมนา Get Workforce Ready to Compete in the Age of Digital Transformation

U23 Academy

Tel : 098 269 9004

Email : contact@u23.in.th 

Founder :  www.thanapongphan.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube

Copyright © 2020 U23 Academy